Generalforsamling 2020

Københavns Amts Fodbold Dommerklub (KAFD)

Referat af ordinær generalforsamling                                                                                                               

16. januar 2020                                                                                                                                       

Herstedvester Skole, Herstedvestervej 44-46, 2620 Albertslund

Den nye bestyrelse fra venstre: Jan Jørgensen, Martin Kristensen, Jesper Kunst, Frida K Nielsen, Kim Hansen, Andreas Bruun, Paul S Hansen

 

Generel forsamling KAFD

Clement valgt som dirigent

Stemmetællere - Allan og Rene

Clement(dirigent) - tjekker om generalforsamlingen er lovlig

Stemmeberettiget - 32

 

Dagsorden:

Bestyrelsens fulde beretning: Se nedenfor


Jan fortæller:

Nikolaj udgået af bestyrelsen, af personlige årsager. Flere bestyrelsesmøder førte til at Jan var først suppleant og senere næstformand. 2 fraktioner, 1 fraktion begrænser mail, og 1 fraktion angående alle skal vide alt. Mere SocialMedia, Onkelordning, og kasserer har for meget arbejde. Der skal tages valg til hele bestyrelsen! Hvad er der sket det forløben år, Nemid på plads, medarbejde signatur, bygget hjemmesiden op, klubben historie med billede samling, stor tak til Flemming Elfang, Facebook-gruppen kører, og stafetten kører godt, udsendle af klubmails, løbetræning - stor tak til Kim Hansen(den lille) 32 deltog ved pokalfinale, 4 deltog ved kvindernes pokalfinale, sommerafslutning, hvor 21 deltog, arrangement med Frida(hvad kræver det at være kvindelig topdommer),

Pokaloverrækkelser:

Flidspokal: Kim Hansen (den lille)

Erik Kjær Mortensen (talentpokal)- Et talent som er på vej: Niklas Gomez.

Karls Frederik Jørgensen, Talent pokal, Talent som er slået igennem: Nikolaj Mossing Madsen

Dommerpokalen: Jonas Hansen

Æresmedlem: Flemming Elfang123 medlemmer er dags dato en del af KAFD. Arbejder sammen med DBUS mod en 2023 plan. Ønsker en godt samarbejde med DBU DFU - Lene takker personligt for et godt samarbejde. KAFD inviteret til at invitere nye dommere ved eksamination

Hvad er ikke gået godt - Talentarbejdet (svært at finde tid) Bankospil, da der er sket et underskud - bedre til intern kommunikation i bestyrelsen,

Vil udbyde et nyt kursus (kend din udvikler, fastholde sommer arrangement, bankospil, og pokalfinale.

Bestyrelsen lægger vægt på det frivillige

Kommentar til beretningen fra andre:

Onkelordning: Unge har svært ved at melde sig til - Mange onkler ønsker at deltage, unge ønsker blot ikke. Unge er positive overfor det.


Kassererens forelæggelse af foreningens reviderede regnskab


Bemærkninger fra salen: Det ser fornuftigt, pengene skal bruges, og underskud udmærket - Kurser: Dommerklubben skal ikke stå for uddannelse, da kun lokalunionerne står for dette. Regnskab godkendt


Indkomne forslag:

 1. Persondata loven: Forslag vedtaget
 2. Ændring af paragraf 8 (Bestyrelsen sammensætter selv på aktiviteter): Formand og kassere vælges af salen, resten sammensætter bestyrelsen selv, af dem som er valgt til bestyrelsen) - Forslag vedhæftet
 3. Tvivl om frivillige revisorers ansvar: Forslag fra salen, ændres til intern revisor, og ikke bilags kontrollør. Forslag angående en ekstern revisor fra salen, Clement: Uanset titel, er der et ansvar som revisor. Ekstern, bilagskontrollør! Forslag trukket tilbage, og vedtages derfor IKKE.


Fastlæggelse af næste år kontingent

Bud fra bestyrelsen: Ingen betalingsservice! Ønske om fastholdelse af kontigent på 300kr. og der fremsendes mail. Vedtaget!


Valg af:

Villige til at stille op som formand for 1 år: Ingen fra salen.

Ny formand: Jan Jørgensen villig til stille op for 1 år, med forudsætning for, at der er en der vil være tæt, og hjælpe når Jan ikke har mulighed for at deltage til samlinger. Vedtaget


Valg til kassere: Kim villig til genvalg - Genvalgt


2 nye bestyrelsesmedlemmer: Poul Hansen villig til genvalg: Genvalgt


Morten er ikke villig til genvalg: Og der skal derfor findes en ny - Bestyrelsen peger på Martin Kristensen(ønsker kun 1 år), Martin valgt som bestyrelses medlem.


Frida stiller op for 1 år. Valgt.


Junior repræsentant: Andreas Bruun. Valgt.


Bestyrelses suppleant: Jesper Kunst


Valg af revisor: Henning villig til valg, og vælges.


Revisor suppleant: Preben Rølling valgt.

 

Eventuelt:

DFU: Tillykke til dem som har fået pokaler, den nye bestyrelse og ikke mindst æresmedlemmet. Brugt meget energi på den politiske scene. Ønsker at sikre gode vilkår for fodbolddommere. DBUS nedlægges, og vil blive DBU ØST, sammensætning af København og Sjælland. Har været i konstant dialog med de fleste lokalunioner. DFU utilfreds med DBUS-udspil angående retningslinjer for fodbolddommere, fodbolddommere skal behandles ens. DFU ønsker retningslinjerne fra 2019 100% fjernet. På landsplan har DFU lanceret dommer-design. DFU ønsker at fodbolddommere ikke bare er et dommernummer, men et reelt menneske, der skal behandles med respekt og ordentligt. Læs-let dokument i forbindelse med nye lovændringer var ikke tilfredsstillende fra DFU, da dommerne skal være ordentligt klædt på. DFU ønsker at dommerklubben skal tage større del i arrangementer og uddannelse, finansieret af DBU. Dommerklubben skal udarbejde skriftligt hvilke aktiviteter der ønskes til DBU, disse aktiviteter finansieres delvist eller fuldt ud på de ønskede aktiviteter. Disse aktivitetspuljer er forbeholdt bredde. Fremover vil DBU også påsætte private kampe.

Problemer med Diadora: Aftalen lød på den samme kollektion til 2022. DFU lover at orientere om videregående ting angående tøj fra Diadora.

Nye retningslinjer for futsal ligadommere, i forhold til sikkerhed ved afvikling af futsal ligakampe. Dette ses ift. til klubberne, og derved sikkerheden for futsal ligadommerne.

Opfølgning: DFU HAR mere dialog med DBU, man er ikke altid enige, men dialogen er der. Der fungerer rigtig mange gode ting,

Eliten: Elitens aftaler er genforhandlet.

 

 

Bestyrelsens Fulde Beretning

 

 • Indledning
 • Vi har haft et travlt og turbolent år startende med et bestyrelsmøde hvorefter Nikolaj valgte at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager, så suppleanten måtte indtræde i dennes position, hvilket den øvrige bestyrelse udnyttede meget groft ved samstemmende at udpegede denne som ny næstformand og efter lidt snakken frem og tilbage hvor vi fik forventnings afstemt forventningerne til tjansen bukkede ”den stakkels suppleant” under for gruppepresset og påtog sig opgaven.
 • Der har været en heftig aktivitet med møder og mails på kryds og tværs og måske også lidt for heftig taget i betragtning af det er frivilligt ulønnet arbejde, men det var virkelig nødvendigt for meget skulle gøres og genoprettes
 • Det har også betydet at vi her sidst i forløbet nok har haft 2 fraktioner i bestyrelsen en der ville begrænse strømmen af mails og en der ønskede at informere om alt hvad der rører sig i klubben, med mig siddende i midten.
 • Dette har til min store fortrydelse og trods lange dybe samtaler både face to face, mail og telefon i et forsøg på at overtale Morten Christoffersen til at fortryde sin udmelding, om han ikke kan se sig selv i den siddende bestyrelse, jeg håber stadig at Morten besinder sig og lader sig genvælge her på generalforsamlingen, desværre er det ikke mig beskåret at bestemme over udfaldet men jeg er ikke i tvivl om han i året der gået har været et kæmpe aktiv og har en ikke ubetydelig andel i at vi har fået Facebook på sporet igen, fået en onkel ordningen og sikret en ensartet kommutation m. v.
 • Vi må ikke gemme at vi også har pålagt vores kassér helt urimeligt meget ekstra arbejde det forgangne år.
 • Og nu formanden tillige er blevet ramt af sygdom og ikke for nuværende længere har kræfter og overskud og derfor naturligt har valgt at trække sig i utide, er det i dag valg til hele bestyrelsen der skal tages.

 

 • Hvad overtog vi:
  • Ingen Nem id
  • Ingen hjemmeside
  • Ingen talentgruppe
  • En Facebook gruppe der ikke var ajour ført og dermed åben for andre end KAFD’s medlemmer

Hvad har vi fået lavet i det forløbne år.

 • Formalia og Nem-ID
  • Selskabsregisteret tilrettet
  • En medarbejdersignatur til Nets DanID
  • En til banken
  • Fuldmagter, vedtægter og referater
 • Bygget hjemmesiden KAFDdommer.dk op fra grunden og fået ajour ført klubbens historie med bla. Billedmateriale fra gamle dage, her skal lyde en stor tak til Flemming Elfang for at dele ud af hans fine historie arkiv
 • Facebook med nyhedsbreve (i stort antal) og referater af bestyrelsesmøder (7) og ikke mindst er stafetten blevet genoptaget, fået lukket så kun KAFD’s medlemmer har adgang
 • Udsendelse af klubmails
 • Løbetræning – ros Kim Hansen (den lille)
 • Pokalfinale
  • 32 Deltagere
  • Spisning Burger Menu på Restaurant Bopa
  • Pokalfinalen kvinder kun 4 deltagere til trods for det var helt gratis og det var vores egen Frida der med hård hånd styrede begivenhederne
 • Sommerafslutning
  • 21 Deltagere
  • Grill – overdækket terrasse i Ballerup Jagtforenings fine faciliteter
 • Arrangementet med Frida som foredragsholder, vidst noget af en øjenåbner for mange af hvor meget tid, afsavn for ikke at tale om fedtprocenter m. v. der kræves
 • Pokaloverrækkelser
  • Flid (Kim Hansen)
  • Erik Kjær Mortensen (Niclas Gomes)
  • Carl Frederik (Nicolai Mossing Madsen)
  • Dommerpokal en (Jonas Hansen)
 • Æresmedlem (Flemming Elfang)
 • Antal medlemmer i dag: 123 pr. 31.12.2019
 • Samarbejde med DBU/DFU
  • Det har været et spændende år
  • Arbejde med nye DFU 2023
  • 6 møder med DFU
  • Vi mærker virkelig der er kommet en ny direktør i DBUS med nye tiltag, samt bygge videre på det gode arbejde vores tidligere formand Jens gjorde, nu er vi kommet frem til nogle gode dialog møder.
  • 3 møder med DBU
  • Lad os arbejde sammen for at gøre vores KAFD endnu bedre i godt samarbejde med DBU og DFU.
  • Tak for godt samarbejde til DBU og DFU fra Lene personligt.
  • At DBUS så vælger at ændre i deres sammensætning af personale, så har vi ikke og ønsker ikke indflydelse derpå.
  • Vi er blevet inviteret med for at præsentere KAFD ved eksamener for nye dommere – det gav 17 nye medlemmer

Hvad nåede vi ikke

 • Talentarbejdet viste sig desværre ikke foreneligt med det at være dommer på højt plan og samtidig nå ud og se på talenter, derfor forestår en enig bestyrelse også under indkommende forslag en vedtægts ændring om at bestyrelsen selv fordeler disse erhverv mellem sig fremadrettet og ikke fastlåses af generalforsamlingen

Hvad kan gøres bedre

 • Bankospillet gav i år et underskud på knapt 3500kr. hvilket må anses som utilfredsstillende her er vi nødsaget til at se ind om vi kan hente flere sponcergaver og bruge færre midler til gavekort.
 • Intern kommunikation og brug af mails i bestyrelsen

Næste år

 • Kursus: Lær af din udvikler – et kursus for nye dommere i HS3/4
 • Pokalfinale, hvis den er på Sjælland
 • Sommerarrangement
 • Et aftenarrangement i forbindelse med løbetræning
 • Slutteligt inden vi kan gå til den videre behandling af beretningen vigtigt at huske på at Bestyrelsen er valgt af dommerne for dommerne og vi skal alle arbejde for at skaber de bedste rammer og vilkår i demokratiet tegn.